Search
Close this search box.

Dokumenti knjižnice

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja  

2.c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje javnega zavoda

2.d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Katalog javnih storitev, ki jih javni zavod vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

 

  1. Osnovni podatki o katalogu                                                     

Naziv in sedež javnega zavodaKnjižnica Dravograd
Koroška cesta 47
2370 Dravograd
Odgovorna uradna osebaLidija Štruc, direktorica
Telefon: 02 87 10 761
E-naslov: lidija.struc@dra.sik.si
Datum prve objave kataloga29. 8. 2007
Datum zadnje spremembe1. 2. 2017
Spletni naslov katalogaKatalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani https://www.knjiznica-dravograd.si/. Vse objavljene informacije je mogoče natisniti.
Druge oblike katalogaKatalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Knjižnice Dravograd.


2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
                                                                                                           

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Opis delovnega področja javnega zavoda:

 

     

Javni zavod Knjižnica Dravograd izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:

Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, zajema:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Knjižnica Dravograd kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v tretjem življenjskem obdobju,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Knjižnica Dravograd opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVA

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Telefon: 02 87 10 760
Fax: 02 87 84 544

Direktorica: Lidija Štruc (lidija.struc@dra.sik.si)

Telefon: 02 87 10 761

V zavodu delujejo naslednje strokovne organizacijske enote, ki zagotavljajo koordinirano izvajanje strokovnih delovnih nalog iz njihove pristojnosti:

 • oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva,
 • oddelek za delo z odraslimi uporabniki,
 • oddelek za delo z otroci in mladino,
 • oddelek za domoznansko dejavnost,
 • oddelek za prireditve,
 • oddelek (potujoče knjižnice) premičnih zbirk,
 • oddelek za razvoj in vzdrževanje informacijske tehnologije (IT) ter gradnjo referenčne zbirke.

V okviru zgornjih oddelkov delujejo strokovne službe za:

 • nabavo, obdelavo in izločanje (odpis) knjižničnega gradiva,
 • izposojo gradiva, premične zbirke,
 • domoznanstvo, informacijsko dejavnost,
 • organizacijo bibliopedagoškega dela, prireditev, odnosi z javnostmi,
 • uporabnike s posebnimi potrebami,
 • razvoj, informacijska dejavnost.

Vsi oddelki se nahajajo na sedežu knjižnice, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd.

Izposojevališča premičnih zbirk pa se nahajajo v krajevnih skupnostih:

 • Libeliče, Podružnična šola Libeliče, Libeliče 22, 2372 Libeliče,
 • Črneče, Podružnična šola Črneče, Črneče 157, 2370 Dravograd,
 • Trbonje, Podružnična šola Trbonje, Trbonje 26, 2371 Trbonje,
 • Šentjanž, Dom Svete Eme, Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Organigram javnega zavoda

Organigram javnega zavoda Knjižnica Dravograd

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 21/2003 in Spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, ima knjižnica konstituiran Svet knjižnice kot upravni organ.

V Svet javnega zavoda Knjižnice Dravograd so bili v mandatnem obdobju 2014 – 2018 imenovani:

1. Ferdo Abraham, predsednik, predstavnik ustanoviteljice
2. Metka Jeromelj, predstavnica ustanoviteljice
3. Dragica Rudolf, predstavnica ustanoviteljice
4. Blanka Vrhovnik, predstavnica zainteresirane javnosti
5. Jerneja Ban, predstavnica zaposlenih

Prva konstitutivna seja je bila 26. 2. 2015. Mandat članov sveta traja štiri leta.

Zapisniki sej Sveta javnega zavoda Knjižnice Dravograd:

 • Zapisnik konstitutivne seje SZ Knjižnice Dravograd, 26. 2. 2015,
 • Zapisnik 2. korespondenčne seje SZ Knjižnice Dravograd, 24. 8. 2015,
 • Zapisnik 3. seje SZ Knjižnice Dravograd, 2. 11. 2015,
 • Zapisnik 4. seje SZ Knjižnice Dravograd, 18. 2. 2016,
 • Zapisnik 5. seje SZ Knjižnice Dravograd, 2. 11. 2016.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna osebaDirektorica: Lidija Štruc
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Telefon: 02 87 10 760
E – naslov: lidija.struc@dra.sik.si

Za posredovanje informacij javnega značaja je v primeru odsotnosti direktorice javnega zavoda pooblaščena Jerneja Ban.


2. c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje javnega zavoda
 

 

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kultureVsi zakonski in podzakonski predpisi so dosegljivi na spletni strani  Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakonodaja in dokumenti – Veljavni predpisi s področja kulture – Knjižnična dejavnost.

2. d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)
         

 

 

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

 

 

USTANOVITVENI AKTI:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 21/2003
.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 135/2003, UL RS 44/2012.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Dravograd UL RS 60/2015, 14. 8. 2015.

Statut Knjižnice Dravograd 2015.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Dravograd.


NOTRANJA ORGANIZACIJA:

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Dravograd s prilogami.


NABAVNA POLITIKA:

Dokument o nabavni politiki.


PLANI:

Strateški načrt Knjižnice Dravograd za obdobje 2014-2019

Načrt nakupa knjižničnega gradiva

Program dela 


SEZNAMI:

Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo.


LETNA POROČILA:

Letna poročila

 


2.f  Katalog javnih storitev, ki jih zavod vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
 
Katalog storitev

Katalog javnih storitev, ki jih Knjižnica Dravograd vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

•    izposoja gradiva,
•    medknjižnična izposoja,
•    novorojenčki, povabljeni v knjižnico,
•    pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami,
•    bibliopedagoške ure za otroke vrtcev in šol,
•    otroške lutkovne in dramske predstave,
•    knjižna uganka,
•    slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz,
•    Rastem s knjigo za sedmošolce,
•    Knjižne mišice za najstnike,
•    literarni večeri in druge kulturne prireditve,
•    Beremo vam (branje v Domu Svete Eme),
•    bralna značka za odrasle Korošci pa bukve beremo,
•    uporaba računalnikov in delovnih postaj,
•    fotokopiranje iz knjižničnega gradiva in tiskanje,
•    obveščanje preko elektronskih obvestil in SMS obvestila.


2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 

 

 

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Dravograd na podlagi pristopne izjave.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

•    predšolski otroci,
•    osnovnošolci,
•    srednješolci,
•    zaposleni,
•    študenti,
•    zaposleni v matični ustanovi,
•    upokojenci,
•    nezaposleni,
•    samostojni obrtniki/podjetniki,
•    kmetje,
•    svobodni poklici,
•    gospodinje,
•    brezposelni,
•    tuji državljani,
•    invalidi.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

•    ime in priimek,
•    datum rojstva,
•    naslov stalnega in začasnega bivališča,
•    občina,
•    izobrazba,
•    šola,
•    zaposlitev,
•    ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke).

 

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk• Knjižnični katalog COBISS,
• Knjižne novosti,
• Priporočamo vam.

 

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja 

 

3.  Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja so prosto dostopne na spletnem naslovu https://www.knjiznica-dravograd.si/ v html, pdf formatu.

Za dostop je potreben internetni brskalnik in program za pdf format.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Knjižnice Dravograd: Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, telefon: 02 87 10 760.

    

Sofinancirano gradivo Ministrstva za kulturo

  Letna poročila

   Program dela

    Dokument o nabavni politiki

    Zapisniki sej Sveta zavoda Knjižnice Dravograd

     Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

     Z vašim soglasjem bomo vaše osebne podatke oziroma osebne podatke vašega varovanca obdelovali za namene obveščanja o naših izobraževanjih/dogodkih, za obvestila, povezana z našo dejavnostjo, ter za sporočitev statistik državnim in občinskim organom iz za drug namen, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Vaši podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vaše osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.


     1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

     Uradno ime upravljavca: Knjižnica Dravograd.
     Naslov upravljavca: Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
     Odgovorna oseba pri upravljavcu: direktorica Lidija Štruc.
     Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Janja Petek.
     Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, tel.: 02 871 07 60, e-pošta: pooblascena@rav.sik.si.


     2. Namen obdelave, pravna podlaga obdelave in uporabniki osebnih podatkov

     Osebne podatke bomo z vašo privolitvijo obdelovali z namenom:

     • da vas bomo obveščali o naših izobraževanjih in dogodkih,
     • da bomo lahko ohranili stik z vami v zvezi z našo dejavnostjo,
     • da vas bomo obveščali o storitvah povezanih z našo dejavnostjo,
     • za sporočitev statistik državnim organom, občinskim organom in drugim osebam, ki izvršujejo javna pooblastila
     • ter za drug namen, kot je natančneje opredeljen v vaši privolitvi.

     Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

     Obveščamo vas, da bomo obdelovali le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

     Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

     • v primeru prireditev in izobraževanj: vodje prireditev oziroma izobraževanja in vsi, ki so dolžni za izvedbo prireditve in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s prireditvijo oziroma izobraževanjem,
     • v primeru dogodka: vodje dogodkov in vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi z dogodkom,
     • za druge dejavnosti knjižnice: vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s konkretno dejavnostjo,
     • za obvestila, povezana z našo dejavnostjo: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana pošiljati obvestila in osebe, ki izvršijo nadzor,
     • za pripravo statistik: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana delati statistiko in pošiljati obvestila pristojnim organom,
     • za drug legitimen in legalen namen: oseba oziroma osebe, ki morajo izpolniti ta namen.

     V vsakem primeru pa bo imela dostop do podatkov tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ko bo opravljala predpisane naloge.

     V kolikor bomo osebne podatke posredovali za konkretni primer zunanjem obdelovalcu, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli z zunanjim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval varovanje podatkov.


     3. Prenos osebnih podatkov v drugo državo

     Osebnih podatkov in zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.


     4. Obdobje hrambe

     Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen, če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov.


     5. Pravice posameznika (osebe)

     Posameznik sem seznanjen:

     • da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic posameznik lahko podam na kontaktne podatke navedene v prvi točki teh pravil,
     • da v primeru preklica privolitve ne bom več obveščen o dogajanju pri upravljavcu in ne bom več vabljen na prireditve, izobraževanja ali dogodke ter na druge dejavnosti, ki jih izvaja upravljavec,
     • da lahko kadarkoli od upravljavca zahtevam, da mi omogoči dostop do mojih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z menoj obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka),
     • da lahko od upravljavca zahtevam, da moje netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa),
     • da lahko od upravljavca zahtevam, da obdeluje moje podatke le v omejenem obsegu, kadar oporekam netočnosti podatkovali kadar je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujem izbrisu podatkov ali kadar podatki niso več potrebni skladno z namenom obdelave in podatke potrebujem za pravne zadeve ali kadar vložim ugovor (pravica do omejitve obdelave),
     • da lahko od upravljavca zahtevam, da mi pošlje moje osebne podatke ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov),
     • da lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, kontaktni podatki pooblaščenca so dosegljivi tudi na spletni strani pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ (pravica do pritožbe) in
     • da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za drug namen, razen za namen, za katerega so zbrani, ter da bo upravljavec v nasprotnem primeru posameznika pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije.

     Posameznik sem tudi seznanjen:

     • da lahko pri upravljavcu oziroma knjižnici vložim ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo knjižnica, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad mojim interesi, prenehala obdelovati moje podatke (pravica do ugovora).

     V knjižnici vas obveščamo še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.


     6. Razno

     V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.

     Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo od 24. 5. 2018 in se uporabljajo od 25. 5. 2018 dalje.


     Dravograd, dne 24. 5. 2018

     Lidija Štruc, direktorica 

     Skoči do osrednje vsebine