Ravnilo za pomoč pri branju

S premikanjem miškinega kazalca po spletni strani vam bo ravnilo sledilo.
Da spletno ravnilo izklopite, uporabite tipko ESC ali gumb na levi strani strani za IZKLOP RAVNILA.

Telefon: +386 02 871 07 60, e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja  

2.c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje javnega zavoda

2.d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Katalog javnih storitev, ki jih javni zavod vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

 

  1. Osnovni podatki o katalogu                                                     

Naziv in sedež javnega zavoda

Knjižnica Dravograd
Koroška cesta 47
2370 Dravograd

Odgovorna uradna oseba

Lidija Štruc, direktorica
Telefon: 02 87 10 761

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Datum prve objave kataloga

29. 8. 2007

Datum zadnje spremembe

1. 2. 2017 

Spletni naslov kataloga

Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani http://www.knjiznica-dravograd.si/. Vse objavljene informacije je mogoče natisniti. 

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Knjižnice Dravograd.


2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 
                                                                                                          

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Opis delovnega področja javnega zavoda:

 

     

Javni zavod Knjižnica Dravograd izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:

Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, zajema:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Knjižnica Dravograd kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v tretjem življenjskem obdobju,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Knjižnica Dravograd opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVA

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Telefon: 02 87 10 760
Fax: 02 87 84 544

Direktorica: Lidija Štruc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Telefon: 02 87 10 761

V zavodu delujejo naslednje strokovne organizacijske enote, ki zagotavljajo koordinirano izvajanje strokovnih delovnih nalog iz njihove pristojnosti:

 • oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva,
 • oddelek za delo z odraslimi uporabniki,
 • oddelek za delo z otroci in mladino,
 • oddelek za domoznansko dejavnost,
 • oddelek za prireditve,
 • oddelek (potujoče knjižnice) premičnih zbirk,
 • oddelek za razvoj in vzdrževanje informacijske tehnologije (IT) ter gradnjo referenčne zbirke.

V okviru zgornjih oddelkov delujejo strokovne službe za:

 • nabavo, obdelavo in izločanje (odpis) knjižničnega gradiva,
 • izposojo gradiva, premične zbirke,
 • domoznanstvo, informacijsko dejavnost,
 • organizacijo bibliopedagoškega dela, prireditev, odnosi z javnostmi,
 • uporabnike s posebnimi potrebami,
 • razvoj, informacijska dejavnost.

Vsi oddelki se nahajajo na sedežu knjižnice, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd.

Izposojevališča premičnih zbirk pa se nahajajo v krajevnih skupnostih:

 • Libeliče, Podružnična šola Libeliče, Libeliče 22, 2372 Libeliče,
 • Črneče, Podružnična šola Črneče, Črneče 157, 2370 Dravograd,
 • Trbonje, Podružnična šola Trbonje, Trbonje 26, 2371 Trbonje,
 • Šentjanž, Dom Svete Eme, Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Organigram javnega zavoda

Organigram javnega zavoda Knjižnica Dravograd

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 21/2003 in Spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, ima knjižnica konstituiran Svet knjižnice kot upravni organ.

V Svet javnega zavoda Knjižnice Dravograd so bili v mandatnem obdobju 2014 – 2018 imenovani:

1. Ferdo Abraham, predsednik, predstavnik ustanoviteljice
2. Metka Jeromelj, predstavnica ustanoviteljice
3. Dragica Rudolf, predstavnica ustanoviteljice
4. Blanka Vrhovnik, predstavnica zainteresirane javnosti
5. Jerneja Ban, predstavnica zaposlenih

Prva konstitutivna seja je bila 26. 2. 2015. Mandat članov sveta traja štiri leta.

Zapisniki sej Sveta javnega zavoda Knjižnice Dravograd:

 • Zapisnik konstitutivne seje SZ Knjižnice Dravograd, 26. 2. 2015,
 • Zapisnik 2. korespondenčne seje SZ Knjižnice Dravograd, 24. 8. 2015,
 • Zapisnik 3. seje SZ Knjižnice Dravograd, 2. 11. 2015,
 • Zapisnik 4. seje SZ Knjižnice Dravograd, 18. 2. 2016,
 • Zapisnik 5. seje SZ Knjižnice Dravograd, 2. 11. 2016.

 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Pristojna oseba

Direktorica: Lidija Štruc
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Telefon: 02 87 10 760
E - naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Za posredovanje informacij javnega značaja je v primeru odsotnosti direktorice javnega zavoda pooblaščena Jerneja Ban.


2. c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje javnega zavoda
 

 

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture      

Vsi zakonski in podzakonski predpisi so dosegljivi na spletni strani  Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakonodaja in dokumenti - Veljavni predpisi s področja kulture - Knjižnična dejavnost.


2. d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)
         

 

 


2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

 

 

USTANOVITVENI AKTI:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 21/2003
.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, UL RS 135/2003, UL RS 44/2012.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Dravograd UL RS 60/2015, 14. 8. 2015.

Statut Knjižnice Dravograd 2015.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Dravograd.


NOTRANJA ORGANIZACIJA:
 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Dravograd s prilogami.


NABAVNA POLITIKA:

Dokument o nabavni politiki.


PLANI:

Strateški načrt Knjižnice Dravograd za obdobje 2014-2019

Načrt nakupa knjižničnega gradiva

Program dela 


SEZNAMI:

Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo.


LETNA POROČILA:

Letna poročila

 


2.f  Katalog javnih storitev, ki jih zavod vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
 

Katalog storitev

Katalog javnih storitev, ki jih Knjižnica Dravograd vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

•    izposoja gradiva,
•    medknjižnična izposoja,
•    novorojenčki, povabljeni v knjižnico,
•    pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami,
•    bibliopedagoške ure za otroke vrtcev in šol,
•    otroške lutkovne in dramske predstave,
•    knjižna uganka,
•    slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz,
•    Rastem s knjigo za sedmošolce,
•    Knjižne mišice za najstnike,
•    literarni večeri in druge kulturne prireditve,
•    Beremo vam (branje v Domu Svete Eme),
•    bralna značka za odrasle Korošci pa bukve beremo,
•    uporaba računalnikov in delovnih postaj,
•    fotokopiranje iz knjižničnega gradiva in tiskanje,
•    obveščanje preko elektronskih obvestil in SMS obvestila. 


2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 

 

 

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Dravograd na podlagi pristopne izjave.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

•    predšolski otroci,
•    osnovnošolci,
•    srednješolci,
•    zaposleni,
•    študenti,
•    zaposleni v matični ustanovi,
•    upokojenci,
•    nezaposleni,
•    samostojni obrtniki/podjetniki,
•    kmetje,
•    svobodni poklici,
•    gospodinje,
•    brezposelni,
•    tuji državljani,
•    invalidi.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

•    ime in priimek,
•    datum rojstva,
•    naslov stalnega in začasnega bivališča,
•    občina,
•    izobrazba,
•    šola,
•    zaposlitev,
•    ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke).

 

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk

Knjižnični katalog COBISS
Knjižne novosti,

Priporočamo vam.

 

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja 

 

3.  Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja so prosto dostopne na spletnem naslovu http://www.knjiznica-dravograd.si/ v html, pdf formatu.

Za dostop je potreben internetni brskalnik in program za pdf format.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Knjižnice Dravograd: Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, telefon: 02 87 10 760.

       

 

 

 

 

AUDIBOOK

 

 

Kontakt

Knjižnica Dravograd
Koroška cesta 47
2370 Dravograd

Telefon:
+386 02 871 07 60
Faks:
+386 02 878 45 44
e-Pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.